Copyright © 2023  Izabela Lapinska

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

REGULAMIN KONKURSU „ANIOŁY RZEMIOSŁA”

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs „Anioły Rzemiosła” (zwany dalej: „Konkursem”), jest organizowany przez: Izabelę Łapińską, prowadzącą działalność pod firmą Izabela Łapińska – Izabela Piotrowska, ul. Lipowa 5, 16 – 400 Suwałki, NIP: 8441707081, www.izabelalapinska.com, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. „Konkurs” oznacza konkurs dla twórców rękodzieła artystycznego, mający na celu wyłonienie najbardziej utalentowanych rzemieślników z takich kategorii jak:

   - Kategoria pierwsza: haft, koronkarstwo, szydełkowanie

   - Kategoria druga: złotnictwo, jubilerstwo, biżuteria

   - Kategoria trzecia: ceramika artystyczna

 

4. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji działalności twórców rękodzieła artystycznego z dziedzin określonych w ust. 3 oraz umożliwienia im dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów.

 

5. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

6. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

7. Informacja o Konkursie jest udostępniona przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej Organizatora – www.aniolyrzemiosla.eu oraz w mediach społecznościowych Organizatora: Facebook.com oraz Instagram.com. Właściciele w/w portali społecznościowych nie ponoszą odpowiedzialności za organizację Konkursu.

 

8. Fundatorem nagród jest Organizator.

 

9. Niniejszy Regulamin (dalej jako: ,,Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i będzie nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.aniolyrzemiosla.eu (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”). Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania nagród.


 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie „Zgłoszenia konkursowego”. „Zgłoszenie konkursowe” oznacza rejestrację, odpowiedź na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym „Anioły Rzemiosła” oraz dodanie zdjęć na Serwisie Organizatora do 30 września 2023 roku do godziny 23:59.

 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy twórca rękodzieła artystycznego, działający na terenie Polski z dziedzin określonych w ust. 3 punktu I. Artyści nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy oraz współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

 

5. Organizator zastrzega, iż Zgłoszenia konkursowe wysłane przez osoby, o których mowa w ust, 4, nie będą uwzględniane w Konkursie.


 

III. ZASADY KONKURSU

 

1. Zgłoszeń konkursowych można dokonywać od 1 lipca 2023 roku, godziny 00:00 do dnia 30 września 2023 roku, godziny 23:59.

 

2. Przed dokonaniem Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

3. Jeden artysta może wysłać tylko 1 (jedno) Zgłoszenie konkursowe. Niedozwolone jest wysyłanie Zgłoszeń w imieniu artysty, osoby nieuprawnionej ani wysyłanie wspólnych Zgłoszeń.

 

4. Każde Zgłoszenie, które dotrze po terminie określonym pkt III ust. 1 nie będzie uwzględniane w Konkursie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Organizator konkursu zdecyduje się na przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń.

 

5. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 

6. Zgłoszenie konkursowe oraz wszelkie inne czynności podejmowane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą ponadto:

a) zawierać antyreklamy Organizatora, jego działalności, produktów lub marek lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,

b) naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,

c) zawierać treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

d) zawierać treści wulgarnych,

e) zawierać treści niezwiązanych z Konkursem,

f) nosić znamion niezamówionej informacji handlowej (SPAM),

g) zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 

7.  W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, Organizator, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

 

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 

1.  W terminie do 11 października 2023 roku Organizator poinformuje drogą elektroniczną 15 (piętnastu) Uczestników Konkursu, wybranych przez Jury, o zakwalifikowaniu się do Etapu Finałowego Konkursu. Jury tworzy Przewodniczący Kapituły oraz Członkowie Kapituły Konkursu wybrani przez Organizatora.

 

2. Organizator przyzna Nagrody, o których mowa w pkt V, 3 (trzem) Uczestnikom Konkursu zwanymi dalej Laureatami, wybranym przez Jury spośród wszystkich zakwalifikowanych do Etapu Finałowego Konkursu.

 

3. W dniu 16 listopada 2023 roku w Pałacu na Wyspie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się wystawa prac 15 (piętnastu) Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu Finałowego Konkursu. Tego samego dnia nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu Wyniki zostaną ogłoszone także w social mediach Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez komunikat prasowy wysłany do mediów.

 

4. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na inne cele Organizatora Konkursu.


 

V. NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

     -3 (trzy) nagrody finansowe w postaci stypendium w wysokości 5 tys. miesięcznie przyznawane na okres roku, na dalszy rozwój warsztatu twórcy.  
     Nagrody są przyznawane w 3 kategoriach.

 

2. Procedura wydania Nagród nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

    -Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu Finałowego Konkursu oraz Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane przez nich adresy e-mail.

   -Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie Konkursu oraz na kanałach social media Organizatora Konkursu.

   -Wręczenie nagród odbędzie się na Gali finałowej dnia 16 listopada 2023 roku w Pałacu na Wyspie, w Łazienek Królewskich w Warszawie.

   -W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek inne osoby, a tym samym Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.

 

3. Na Organizatorze Konkursu spoczywa obowiązek wydania nagród Laureatom Konkursu.

 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu. Nagroda niewykorzystana ulega przepadkowi.

 

5. Organizator Konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.


 

VI. DANE OSOBOWE

 

1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu.

 

2. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród Laureatom Konkursu.

 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz obsługą Konkursu, opublikowania jego wyników, otrzymywania komunikacji mailowej/telefonicznej (wyłącznie w celach związanych z przystąpieniem/uczestnictwem Uczestnika w Konkursie) od Organizatora oraz - w przypadku uzyskania statusu Laureata w Konkursie - przyznania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”).

 

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VII.

 

2. Uczestnik, poprzez publikację Zgłoszenia konkursowego, wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, na czas trwania autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu konkursowym, na wszystkich znanych w dniu Zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach.

 

4. Z tytułu udzielenia praw, o których mowa w ust. 2, do treści Zgłoszenia konkursowego, Laureatom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureatów Konkursu z tego tytułu.

 

 

VIII. REKLAMACJE

 

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłaszać Organizatorowi Reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, wywołującego konieczność wniesienia Reklamacji, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2023 roku.

 

2. Reklamację należy wnieść za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@aniolyrzemiosla.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód Reklamacji oraz treść żądania.

 

4. Rozpoznanie Reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

 

5. O wyniku rozpoznania Reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu w tej samej formie, w której złożono Reklamację, na adres Uczestnika podany w Reklamacji.

 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie Reklamacji jest wiążąca, jednakże bez względu na wynik rozpoznania Reklamacji, Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu i na Stronie Organizatora.

 

2. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów.

 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik Konkursu potwierdza, ze akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw autorskich.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników.

 

7. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygnięcia Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.

 

8. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody przez Organizatora.

 

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie organizacji i przebiegu Konkursu. Inne informacje,
w szczególności zamieszczone na stronie internetowej, mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i są niewiążące.

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.

Załącznik